THE PLACE OF MUSIC IN THE DE STIJL MOVEMENT

Author:

Number of pages: 111-124
Year-Number: 2021-3

Abstract

Tarih boyunca insanlar sanatın tüm dallarını araştırmış ve farklılığın peşinden koşmuşlardır. Bu fikirle birlikte sanat ve bilim dallarında etkileşim yoluyla yenilikler yaratılmış ve yeni trendler ortaya çıkmıştır. Bu akımlardan biri de saf çalışmanın ve evrenselliğin savunucusu olarak şekil ve renkleri sadeleştirerek eserlerini oluşturan bir grup ressam ve mimarın oluşturduğu De Stijl hareketidir. 1917-1931 yılları arasında Hollanda'da etkisini gösteren bu hareket, sanatçıların sadece siyah, beyaz ve temel renkleri kullanarak görsel ve uzamsal düzeni oluşturdukları dikey ve yatayın asimetrik birleşimiyle ortaya çıktı. Hareketin kurucusu Piet Mondrian, Amerikan Caz müziğinden etkilenmiş ve müzikal verileri resimlerine aktarmış bir ressam olarak da bilinir. Bu çalışmada De stijl hareketi ve hareketin öncülerinden Piet Mondrian ve Theo Van Doesburg'un resimleri De Stijl hareketi ve müziği açısından incelenmiştir. Bu araştırma, literatür taramasına dayalı olarak var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan betimsel nitel bir çalışma olarak incelenmiştir. Disiplinlerarası bir bakış açısıyla nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman analizine dayanmaktadır.

 

 

 

Keywords

Abstract

Throughout history, people have been in search of all branches of art and have pursued difference. With this idea, innovations have been created through interaction in the branches of art and science, and new trends have emerged. One of these movements is the De Stijl movement, which was formed by a group of painters and architects who created their works by simplifying shapes and colors as defenders of pure work and universality. This movement showed its effect in the Netherlands between 1917 and 1931, and was created by the asymmetrical combination of vertical and horizontal, in which the artists created the visual and spatial order using only black, white and basic colors. Piet Mondrian, the founder of the movement, is also known as a painter who was influenced by American Jazz music and transferred musical data to his paintings. In this study, the De stijl movement and the paintings of Piet Mondrian and Theo Van Doesburg, one of the pioneers of the movement, were examined in terms of De Stijl movement and music. This research has been examined as a descriptive qualitative study aiming to reveal the existing situation based on the literature review. It is based on document analysis, which is one of the qualitative data collection methods from an interdisciplinary perspective.

 

 

Keywords