NİZAMİ GENCEVİ’NİN HAMSESİNİN MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 68-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyılın önemli edebi şahsiyetlerinden biri olan Azerbaycanlı Şair Nizami Gencevi, insanlık tarihine sunduğu edebi eserlerindeki hümanist yaklaşımı, halkın içinden gelmesi ve olayları sade bir dille yorumlamasıyla benimsenmiştir. Asya ve Avrupa’da eserleri büyük ilgi gören Gencevi’nin şiirlerinde yansıttığı hikâyeler, nakkaşların fırçasında canlanarak minyatürlere dönüşmüş ve nüshaları günümüze değin ulaşmıştır. Bu çalışmada Nizami Gencevi’nin hamsesi kısaca tanıtılarak, edebi eserlerinin minyatür sanatına olan yansımalarından bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Azerbaijani poet Nizami Gencevi, one of the important literary figures of the 12th century, adopted the humanist approach in his literary works that he presented to the history of humanity, coming from the people and interpreting the events in a plain language. The stories that Gencevi reflected in his poems, whose works attracted great attention in Asia and Europe, were revived in the brush of the muralists and turned into miniatures and their copies have survived to the present day. In this study, Nizami Gencevi's hamse is briefly introduced and the reflections of his literary works on miniature art are mentioned.

Keywords