ZEHRA ÜNÜVAR’IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜYLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-7
Number of pages: 121-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çocuk edebiyatında önemli bir yere sahip olan yazar Zehra ÜNÜVAR’ın çocuk kitaplarında yer alan kök değerleri tespit etmek ve incelenen kitapların değerler eğitimindeki önemini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada Zehra ÜNÜVAR tarafından kaleme alınan on sekiz çocuk kitabı, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir.

Çalışmada ele alınan eserler MEB’in Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik” değerleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Zehra ÜNÜVAR’ın eserlerinde MEB’in belirlediği kök değerlere sıkça yer verilmiştir. Eserlerde en çok sevgi, yardımseverlik, saygı ve özdenetim değerine yer verildiği tespit edilmiştir. Adalet ve Dürüstlük değerlerine ise daha az yer verildiği tespit edilmiştir.

Bu çalışma sonucunda yazar Zehra ÜNÜVAR tarafından kaleme alınan çocuk kitaplarının kök değerlere sahip olma açısından zengin ögeler içerdiği tespit edilmiştir. Söz konusu kitaplar, içerdiği zengin değer ögeleri bakımından değerler eğitimi için yararlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Zehra ÜNÜVAR’ın araştırmaya konu olan kitaplarında aktarılmak istenen değerler doğrudan iletilmeyip kahramanlar üzerinden dolaylı olarak iletilmiştir. Bu yüzden ilgili kitaplardaki iletiler öğrenciler tarafından daha kolay fark edilip benimsenmekte ve içselleştirilip kalıcı davranışa dönüşebilmektedir. Zehra ÜNÜVAR’ın kitapları öğrencilerin hayal gücü, tecrübesi ve bakış açısını zenginleştirecek niteliklere sahip olup, ilgili kitaplar öğrencilerin gelişimi için kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the root values in the children's books of Zehra ÜnüVAR, who has an important place in children's literature, and to reveal the importance of the examined books in values education. In the research, eighteen children's books written by Zehra ÜNÜVAR were examined with the document analysis technique, which is one of the qualitative research methods.

The works discussed in the study were examined by using the values of "justice, friendship, honesty, self-control, patience, love, respect, responsibility, helpfulness" in the Turkish Curriculum of the Ministry of National Education. According to the results obtained from the study, the root values determined by the Ministry of National Education are frequently included in the works of Zehra ÜNÜVAR. It has been determined that the values of love, benevolence, respect and self-control are mostly included in the works. It has been determined that the values of Justice and Honesty are given less place.

As a result of this study, it has been determined that children's books written by the author Zehra UNÜVAR contain rich elements in terms of having root values. It has been concluded that these books can be useful for values education in terms of the rich value elements they contain.

In Zehra ÜNÜVAR's books, which are the subject of the research, the values to be conveyed are not conveyed directly, but indirectly through the heroes. Therefore, the messages in the related books are more easily noticed and adopted by the students, and they can be internalized and turned into permanent behavior. Zehra ÜNÜVAR's books have qualities that will enrich students' imagination, experience and perspective, and related books can be used for the development of students.

Keywords