SEÇİM MÜZİKLERİNİN SEÇMENLERİN ALGI, MOTİVASYON VE SİYASİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-8
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi partiler ve liderler, seçim dönemlerinde seçmenleri etkilemek ve siyasi tercihlerini yönlendirmek için birçok farklı yöntem denemektedirler. Siyasi partilerin ve liderlerin seçmenleri etkileme yöntemlerinden biri de ideolojilerini ve hedeflerini seçmenlere yansıtan seçim müzikleridir. Seçim dönemlerinde kitleleri etkilemek, yönlendirmek ve siyasi tercihlerini değiştirebilmek amacıyla seçim müziklerinden yaygın olarak yararlanmaktadırlar. Müzik insanlar üzerinde bilişsel ve duygusal olmak üzere çok yönlü bir etkiye sahiptir. Müziğin insanlar üzerindeki etkisini bilen siyasi partiler ve liderler, seçim sürecinde müziği bir propaganda aracı olarak kullanmakta ve seçim şarkılarına ciddi ölçüde bütçe ayırmaktadırlar. Bu araştırmada da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde siyasi partiler tarafından kullanılan seçim müziklerine yönelik görüşlerinin ve algılarının, seçim müziklerinin seçmenlerin motivasyonları ve siyasi tercihleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile hazırlanan araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de farklı bölgelerde ve illerde ikamet eden 1044 seçmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “14 Mayıs 2023 Seçim Müziklerine Yönelik Algı ve Tutum Anketi” uygulanmıştır. Araştırma kapsamında nicel verilere erişebilmek amacıyla seçmenlere Google Forms uygulaması ile hazırlanan online anket formu uygulanmıştır. Anket formu aracılığıyla ulaşılan veriler SPSS programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun herhangi bir siyasi partiye sempati duymalarına rağmen memurların siyasi partilere üye olmalarının yasaklanması nedeniyle siyasi partilere üye olmadıkları, siyasi partilere ilişkin gelişmeleri çoğunlukla televizyon ve internet üzerinden takip ettikleri, milliyetçi ve muhafazakar ideolojiye sahip AK Parti MHP gibi siyasi partiler tarafından kullanılan seçim müziklerini daha fazla beğendikleri ve marş, eğlence ve halk müziği türündeki seçim şarkılarını daha fazla benimsedikleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca seçmenlerin seçim müziklerine yönelik algı ve tutum düzeylerinin genel olarak düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Political parties and leaders try many different methods to influence voters and direct their political preferences during election periods. One of the ways political parties and leaders influence voters is election music that reflects their ideologies and goals to voters. During election periods, they make extensive use of election music in order to influence and direct the masses and to change their political preferences. Music has a multifaceted effect on people, including psychological, cognitive and emotional. Political parties and leaders, who know the effect of music on people, use music as a propaganda tool during the election process and allocate a significant budget for election songs. In this study, it is aimed to determine the President's statement that the election works will be carried out without music in the 14 May 2023 elections, and the views and perceptions of the election music used by the political parties in this period, the effect of the election music on the motivations and political preferences of the voters. The study group of the research, which was prepared with the descriptive survey model, which is one of the quantitative research methods, consists of 1044 voters residing in different regions and provinces in Turkey. “Perception and Attitude Questionnaire Towards May 14, 2023 Election Music” was applied as a data collection tool in the research. In order to access quantitative data within the scope of the research, an online survey form prepared with the Google Forms application was applied to the voters. The data obtained through the questionnaire form were transferred to the SPSS program and analyzed. As a result of the research, although the majority of the participants were sympathetic to any political party, they were not members of political parties due to constraints such as civil service and the deterioration of their relations with the individuals in their social circle, they followed the developments in political parties mostly on television and the internet, and they had a nationalist and conservative ideology, such as the AK Party MHP. It was determined that they liked the election music used by the parties more and they adopted the anthem, entertainment and folk music genre election songs more. In the study, it was also determined that the perception and attitude levels of the voters towards the election music were generally low, and their perceptions and attitudes towards the election music did not differ significantly according to demographic variables such as gender, age, marital status and monthly income.

Keywords