EZOTERİK DÜŞÜNCE VE İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEME BAĞLAMINDA EL GRECO’NUN “İSA'NIN VAFTİZ EDİLİŞİ” ADLI ESERİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 132-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

            Günümüzde, disiplin temelli sanat eğitiminde dört disiplin bulunmaktadır. Bu disiplinler sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve sanatsal uygulamalardır. İyi bir sanat eğitimi ancak bu dört disipline dayanan eğitim ile mümkündür. Dört disiplinden biri olan sanat eleştirisinin amacı; bireye bir sanat eserine nasıl bakacağını ve onu nasıl anlamlandıracağını öğretmektir. İkonografik yöntem, akademik eleştiri içinde değerlendirilse de tarihsel ve sosyolojik eleştiri ile yakından ilgilidir. Bu yöntemde önemli olan, eserle yüz yüze gelindiğinde biçimsel çözümlemenin ötesine geçip eserin konu, dönem, ifade ve anlam derinliklerine inebilmek, onu farklı bakış açılarıyla sorgulayıp yorumlayabilmektir. Tanrılarla iletişim kurma çabası olarak da tanımlanan antik sanattan, günümüze sanatın yapısı içinde birçok sembollerle kendine yer bulan kavramlardan biri de ezoterizm kavramıdır. Günümüz uygarlığının temel beşiği olan Mısır ve Yunan uygarlığı incelendiğinde, Ezoterik öğreti ve inisiyenin Mısır’dan başladığını ve daha sonra Yunan uygarlığında kullanıldığı görülecektir. Ancak Mısır uygarlığında sözsel öğreti, yerini Yunan uygarlığında şifreli yazıya bırakmıştır. Bu çalışmada, El Greco'nun "İsa'nın Vaftizi" adlı çalışması Panofsky'nin "İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi" yöntemine dayanılarak analiz edilmiş ve ezoterik kavram çerçevesinde yorumlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

 

           Today, there are four disciplines in discipline-based art education. These disciplines are art criticism, art history, aesthetics and artistic practices. A good art education is only possible with education based on these four disciplines. The purpose of art criticism, one of the four disciplines; is to teach the individual how to look at a work of art and how to make sense of it. Although the iconographic method is evaluated in academic criticism, it is closely related to historical and sociological criticism. The important thing in this method is to go beyond formal analysis when face to face with the work, to go deeper into the subject's subject, period, expression and meaning, to question and interpret it from different perspectives. From ancient art, which is defined as an effort to communicate with the gods, to today, one of the concepts that has found itself in the structure of art with many symbols is the concept of esotericism. When Egyptian and Greek civilization, the main cradle of today's civilization, is examined, it will be seen that Esoteric doctrine and initiate started from Egypt and then used in Greek civilization. However, the verbal doctrine in the Egyptian civilization was replaced by cryptic writing in Greek civilization. In this study, El Greco's work titled "Baptism of Jesus" was analyzed based on Panofsky's "Iconographic and Iconological Art Criticism" method and interpreted within the framework of the esoteric concept.

Keywords