FİLM VE DİZİLERDE ÇİNGENELERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 50-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medya ve diğer sosyal ağlarda, sinema, dizi sektöründe, edebi alanlarda; etnik, dini, ulusal azınlıkları, farklı cinsel kimlikleri, yönelimleri hedef tahtasına oturtan nefret içerikli söylemler, önyargı saikleriyle ve ayrımcı bir üslupla sunulmaktadır.  Söz konusu alanlarda; özellikle makalemiz kapsamında analiz edeceğimiz üzere Çingene toplumu genelde olumsuz özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Bu süreç Çingene toplumunun toplumsal, kültürel, sosyal ve siyasal yaşama katılımlarını olumsuz etkilemektedir. Makalemizin temel varsayımı budur.

Makale kapsamında genel olarak “öteki” kavramı üzerinden toplumsal yapıyı ve nefret söylemi ile gelişen toplumsal linç iklimine dizi ve filmlerle nasıl etki edildiği ele alınmıştır. Dizi ve filmler aracılığı ile üretilen nefret söyleminin, sayıları milyonları bulan Çingenelerin yaşamlarında yarattığı tahribatın boyutları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla kullanılan nefret söyleminin toplumsal algıyı nasıl dizayn edebileceğini popüler sanat ürünleri örnekleriyle detaylandırılmıştır.

 Çalışmamız boyunca kitle aracılığıyla mütemadiyen desteklenen hoşgörüsüz, ayrımcı ve önyargılı yaklaşımların,  mağdurların yaşamlarına yaptığı ciddi tahribatlar incelenirken, bu mağdurların ötekileşme-yalnızlaşma olarak tanımlayabileceğimiz bir sürece doğru nasıl sürüklendikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Makale kapsamında, filmlerde ve dizilerde, Çingenelere yönelik ayrımcı söylemin ne şekilde oluşturulduğu incelenecektir. Söz konusu süreç içerisinde, Türk Sinema tarihinde bir dönem popüler olmuş film serileriyle yine izlenme oranı çok yüksek diziler nefret söylemi açısından eleşitirel yorumlamaya tabi tutulmuştur.

Bu çalışma, filmlerde, televizyon dizilerinde, Çingenelere yönelik nefret söylemini ne şekilde kullanıldığının analizi açısından önem taşımaktadır. Makalemiz Türkiye’de Çingene Toplumuna yönelik, sinema ve dizi  alanlarında gerçekleştirilen nefret söylemlerinin analiz edilmesi ile sınırlıdır.

Keywords

Abstract

Hateful discourses are presented with prejudice motives and discriminatory style. Hate speech is being made in the media, in social networks, in the cinema, in the serials sector, in literary fields. These discourses are mostly directed at ethnic, religious, national minorities, different sexual identities.In the mentioned areas; especially in the scope of our article, the negative features of the Gypsy community are generally foregrounded. This process negatively affects the participation of the Gypsy community in social, cultural, social and political life. This is the basic assumption of our article.

In the scope of the article, it was discussed how to make social and social relations based on the concept of "the other" and how it affected the social lynching climate developed by series of hate speech and films.  It has been tried to put forth the dimensions of the damage caused by the hate speech produced through the series and films, the millions of millions of gypsies created in their lives. It has been detailed with examples of popular art products how hate speech through mass media can be designed for social perception.

The intolerant, discriminatory and prejudiced approaches sustained throughout the course of our work through the masses will be examined for serious damage to victims' lives. we have tried to show how victims are being dragged into a process that we can define as othering-loneliness.

Within the scope of the article, it will be examined how the discriminatory rhetoric directed towards the Gypsies is formed in films and series. In the meantime, with the series of popular films in the history of Turkish cinema, the series with high coverage rate has been subjected to various interpretations in terms of hate speech.

This study is important in the analysis of how the hate speech for the gypsies is used in movies, television series. The article is limited to analyzing the hate speech in the cinema and series areas of the Gypsy Community in Turkey.

Keywords