ALMAN RƏSSAM KNİTİN “YAYLAQDAN DÖNÜŞ. QARABAĞ” ƏSƏRİ FƏZA TƏFƏKKÜRÜ ƏSASLI ARAŞDIRMADA

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 86-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenen eserler arasında Azerbaycan sanatının eşsiz değerleri yer almaktadır. Çalışmada, müzenin Tasviri Malzemeler Bölümü’nde  korunan “Yayladan dönüş. Karabağ” eseri ele alınmıştır.  “Yayladan dönüş. Karabağ” eserinde Karabağ’ın kültür ve gelenekleri biçim ve içerik açısından incelenmiştir. Rus ressamı  Lyudvik Franseviç Knit'in bu eseri tuval üzerine yağlı boya ile çalışılmıştır.  Eser perspektif açıdan incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel-tarama türü kullanılmıştır. Eserde Karabağ'ın geçmişi, milli geleneksel değerleri özgün ifade biçimi kullanılarak tarihi bir gerçeklik ortaya koyulmuştur. Karabağ topraklarının özelliklerinden yola çıkılarak hazırlanan bu eser, milli ve geleneksel üslupların etkisinden yola çıkarak araştırılmıştır. Çalışmada müzede bulunan Karabağ’la  ilgili diğer eserlere de yer verilmiştir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel-tarama türü kullanılmıştır. Çalışmanın amacı olarak Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenen sanat eserlerinin Azerbaycan sanat tarihine katkısı ortaya koyulmuştur.  Aynı zamanda renk, biçim uzay tefekkürü açısından yaklaşılmış ve bilimsel önemi mantıksal olarak doğrulanmıştır. Araştırmada, Knit'in “Meradan Dönüş. Karabağ”  eseri matematiksel, mantıksal ve sanatsal olarak yaklaşılmış ve eserin önemi ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

In the study, the work "Return from the Highland: Karabakh", which is preserved in the Descriptive Materials Department of the museum, is discussed. In the work "Return from the Highland: Karabakh", the culture and traditions of Karabakh were examined in terms of form and content. This work of Russian painter Lyudvik Fransevic Knit was studied with oil on canvas. The work has been studied in perspective.  In the work, a historical reality has been revealed by using Karabakh's past and national traditional values in a unique way of expression.This work, which was prepared on the basis of the characteristics of Karabakh lands, was researched based on the influence of national and traditional styles. In the study, other works related to Karabakh in the museum are also included. In the study, descriptive-scan type, one of the qualitative research methods, was used. As the aim of the study, the contribution of the works of art exhibited in the Azerbaijan National History Museum to the history of Azerbaijani art has been revealed. At the same time, it was approached in terms of color, form and space contemplation and its scientific importance was logically confirmed. In the research, Knit's "Return from Highland: Karabakh" was approached mathematically, logically and artistically and the importance of the work was revealed.

Keywords