[1].Bunun yanında, haberlerde görsel kullanımı, haber kaynağı ve haber içindeki eyleyiciler de incelenmiştir. Araştırma ilgili konudaki çerçeveleri incelemiş ve haberler aracılığıyla aktarılan kültüre işaret etmesi yönüyle de değerlendirilmiştir. Öne çıkarılan anlam inşaları günlük hayattaki kavrayışları göstermesi açısından önem taşımaktadır.  

[1] Nisbet, C.M., Newman, P. T. (2015), Framing, The Media, and Environmental Communication ,The Routledge Handbook of Environment and Communication. 

 " />

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HABER ÇERÇEVELERİ: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1-31
Year-Number: 2022-5

Abstract

Haber çerçeveleri aktarılan habere  ilişkin yorumlayıcı paketler olarak değerlendirilmektedir. Haberciler karşılaştıkları olgusal gerçekleri belli bildirme yöntemleri aracılığıyla tanımlayarak toplumsal gerçekliği inşa etmektedir. Haber dış dünyayı yansıtmamakta, ancak haber üretim sürecinde olayların seçilmesi ve belli çerçevelerde aktarılması yoluyla kurmaktadır.

İklim değişikliği küresel sıcaklık artışına bağlı olarak gezegende yaşanacak aşırı iklim olaylarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Dünyanın ısınmasına neden olan sera gazlarının kontrol altına alınması uluslararası çevre siyasetinin ana konusunu oluşturmaktadır.  İklim konusunda yeni çevre rejimlerinin oluşturulabilmesi için hem ulusal hem de uluslararası alanda paradigmatik bir değişim öngörülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de Akdeniz havzasındaki konumu nedeniyle iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır.

Bu çalışmada Hürriyet gazetesinde iklim değişikliğine ilişkin haberlerin nasıl çerçevelendiği araştırılmıştır. Tümdengelimci bir yaklaşımla başka bir araştırmada kullanılan çerçeve analizi çalışma kapsamına uyarlanarak araştırılmıştır. Bu çerçeveler şunlardır: Sosyal süreçler; Ekonomik gelişme /rekabet; Ahlak/Etik; Bilimsel ve teknik olarak belirsizlik; Pandora’nın kutusu/ Frankenstein canavarı / firari bilim / (kadercilik;  Kamusal hesap verme sorumluluğu-kamusal sorgulanabilirlik/ denetim; Orta yol/alternatif yol; Çatışma/Strateji[1].Bunun yanında, haberlerde görsel kullanımı, haber kaynağı ve haber içindeki eyleyiciler de incelenmiştir.

Araştırma ilgili konudaki çerçeveleri incelemiş ve haberler aracılığıyla aktarılan kültüre işaret etmesi yönüyle de değerlendirilmiştir. Öne çıkarılan anlam inşaları günlük hayattaki kavrayışları göstermesi açısından önem taşımaktadır.

 

[1] Nisbet, C.M., Newman, P. T. (2015), Framing, The Media, and Environmental Communication ,The Routledge Handbook of Environment and Communication. 

 

Keywords

Abstract

News frames are considered as interpretative packages. Journalists construct social reality by describing the factual facts they encounter through certain reporting methods. The news does not reflect the outside world, but it is established through the selection of events in the news production process and their transmission in certain frameworks.

Climate change is used to describe the extreme climate events that will occur on the planet due to the increase in global temperature. To control the greenhouse gases that cause the global warming is the main subject of international environmental policy. To create new environmental regimes on climate change, a paradigmatic transformation is envisaged both in the national and international arena. In this context, Turkey is among the countries that will be adversely affected by climate change due to its location in the Mediterranean basin.

In this study, it was investigated how the news about climate change in Hürriyet newspaper was framed. Frame analysis, which was used in another research, was used with a deductive approach. These frameworks are: Social Processes; Economic development/Competition; Morals/Ethics; Scientific and Technical Uncertainty; Pandora's Box/ Frankenstein Monster / Fugitive Science / (Fatalism; Public Accountability-Public Questionability/Control; Middle Way/Alternative Way; Conflict/Strategy. In addition, the use of images in the news, the source of the news and the actors in the news were also examined.

The research has examined the frameworks on the relevant subject and has been evaluated in terms of pointing to the culture conveyed through the news. Highlighted meaning constructions are important in terms of showing insights in daily life.

Keywords