GRAFİK TASARIMDA OPTİK BİR FENOMEN: IŞINLAR

Author :  

Year-Number: 2022-6
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 10:22:35.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 57-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarımda optik bir fenomen olan ışınlar, bazen ikonografik bir sembol olarak dini karakterlerin etrafında ışımakta, bazen de bir nesneyi çevreleyerek o nesnenin önemini vurgulayan -albüm kapakları, dergi kapakları, illüstrasyonlar, afiş ve logo tasarımları gibi- birçok tasarım ögesinin arka planında grafiksel bir yorum olarak kullanılmaktadır. Araştırma, grafik tasarım ürünlerinde farklı kullanım amaçları olan ışınların, örnekler dahilinde önemini ortaya çıkarmak ve onların grafik ürünlere ne amaçla eklendiğine / hangi kavramları ifade ettiğine ve nasıl kullanıldıklarına dair kavramsal bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu araştırmanın paradigmasında teorik araştırma; veri analizinde ise nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Yöntem olarak da araştırmada, nitel veri toplama tekniklerinden olan doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Yorumlayıcı yaklaşımla anlamlandırılan olgularda, ışınların vermek istediği mesajlara ve etkilere odaklanılmıştır. Araştırmada verilen örneklemelerde ise konu ile ilgili taranan ve içeriğe uygun olduğu düşünülen örnekler, random örnekleme ile sanal ortamdan seçilmiştir. Ele alınan problematik, geçmişten günümüze ışınların, neden grafik tasarımın vazgeçilmez bir ögesi/düzenlemesi olduğunu ve neden sembolleştiğinin irdelenmesi olarak belirtilebilir.

Araştırma, alanyazındaki kavramsal eksikliği gidermesi ve tasarımda sıkça kullanılan ışınlara yüklenilen anlamların belirlenip, kavramın anlam sınırlarının çizilmesi bakımından önemlidir.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre, ışınların tek bir olumsuz etki dışında -Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasının patlamasını anımsatması- diğer tüm etkilerinin olumlu, destekleyici ve vurgulayıcı olduğu;  izleyicinin vizyonunda algısal değişiklikler yarattığı, grafik bir yorum olarak da tasarımın eskimeyen önemli optik fenomenlerinden biri olduğu, aynı zamanda kullanıldıkları grafik ürüne modernite ve heyecan kattıkları tespit edilmiştir.

Araştırmanın, tasarımcılara grafik ürünlerde ışın kullanımının, görsel algı üzerindeki etkileri hususunda ve bu kapsamda eserler üretmiş en önemli grafik tasarımcılarını tanıtması bağlamında yön vereceği/yol göstereceği umulmaktadır.

Keywords

Abstract

Rays, an optical phenomenon in graphic design, sometimes shine around religious characters as an iconographic symbol, and sometimes they surround an object, emphasizing the importance of that object as a graphical interpretation in the background of many design elements such as album covers, magazine covers, illustrations, poster and logo designs. used as. The research aims to reveal the importance of the rays, which have different uses in graphic design products, within examples, and to establish a conceptual basis on why they are added to graphic products / what concepts they express and how they are used.

Theoretical research in the paradigm of this research; Qualitative research approach was adopted in data analysis. As a method, the document analysis technique, which is one of the qualitative data collection techniques, was adopted in the research. In the cases that are interpreted with an interpretive approach, the messages and effects that the rays want to give are focused on. In the samplings given in the study, the samples scanned related to the subject and thought to be suitable for the content were selected from the virtual environment with random sampling. The problematic discussed can be stated as examining why rays from past to present are an indispensable element/arrangement of graphic design and why they become symbols.

The research is important in terms of eliminating the conceptual deficiency in the literature and determining the meanings attributed to the rays that are frequently used in design and drawing the meaning boundaries of the concept.

According to the results obtained within the scope of the research, apart from a single negative effect, all the other effects of the rays - reminiscent of the explosion of the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki - are positive, supportive and emphasizing; It has been determined that it creates perceptual changes in the vision of the viewer, that it is one of the important optical phenomena of design as a graphic interpretation, and that they also add modernity and excitement to the graphic product they are used.

It is hoped that the research will guide/guide the designers about the effects of the use of rays in graphic products on visual perception and in the context of introducing the most important graphic designers who have produced works in this context.

Keywords


 • Bilirdönmez, K. (2022). “Çağdaş tasarımda optik yanılsamalar ve SHIGEO FUKUDA örneği”, Journal of Humanities and Tourism Research, 12 (2): 285-299.

 • Bruce, M. M. (2019), “Signs and Symbols: An Illustrated Guide to Their Origins and Meanings”, Alfa Yayıncılık.

 • Creswell, J. W. (2002). “Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative”, Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.

 • Ergüven, A. (2021), “İyi Tasarım Nedir?”, s.61, Hümanist Yayıncılık.

 • Heller, S. & Vienne, V. (2016), “100 Ideas That Changed Graphic Design”, s.15, Literatür Yayınları.

 • Lehimler, Z. (2015). “Afiş tasarımında optik yanılsama”, Yayımlanmış Sanatta Yeterlik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

 • Mount, C. (2013), “İsyankar bir ruh: Tadanori Yokoo”, GMK Yazılar, Sayı 135, Aralık Bülteni.

 • Tuncer, A. S. (2013), “Bir lekenin, iki çizginin, dört noktanın…”, GMK Yazılar, Sayı 135, Aralık Bülteni.

 • Weill, A. (2015). “Grafik Tasarım”, s.112, Yapı Kredi Yayınları.

 • Görüntü 1: https://tr.pinterest.com/pin/434386326564701007/ Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2022

 • Görüntü 4: https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya_bayra%C4%9F%C4%B1 Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2022

 • Görüntü 6: https://www.wikiart.org/en/tadanori-yokoo Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2022

 • Görüntü 7: https://catalogue.swanngalleries.com/Lots/auction-lot/TADANORI- YOKOO-%281936--%29-YUKIO-MISHIMA-THE-AESTHETICS-OF-END?saleno=2314&lotNo=251&refNo=662587 Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2022

 • Görüntü 8: https://wowgreat.tumblr.com/post/185313503489 Erişim Tarihi: 21 Haziran 2022

 • Görüntü 9: https://emmafarnsworth.wordpress.com/2015/10/ Erişim Tarihi: 13 Mayıs

 • Görüntü 10-11-12: https://www.designgost.com/makale/gecmisten-gunumuze-tum- grafik-tasarim-stilleri Erişim Tarihi: 20 Nisan 2022

 • Görüntü 15: http://seymourchwastarchive.com/collection/end-bad-breath/ Erişim Tarihi: 22 Nisan 2022

 • Görüntü 16:https://obeygiant.com/guns-and-roses-print-release-giveaway-terms- conditions-and-more/. Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2022

 • Görüntü 18: https://www.smashingmagazine.com/2008/09/tribute-to-graffiti-50- beautiful-graffiti-artworks/ Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2022

 • Görüntü 19: https://www.instagram.com/p/Ce1Fi0FgokZ/?igshid=MDJmNzVkMjY= Nisan 2022

 • Görüntü 21: https://londongrocery.net/products/flash-anti-bacterial-strong-cleaning- wipes Erişim Tarihi: 20 Nisan 2022

                                                                                                    
 • Article Statistics