UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRENME FAALİYETLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-01 21:59:03.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 98-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar Öğretimi 2 dersi kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitimle öğrenme faaliyetlerinin, öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (GS-TPAB) öz-yeterlik düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada, zayıf deneysel desenlerden tek grup ön test ve son test deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Türkiye'nin doğusundaki bir üniversitenin Resim-İş öğretmenliği programında üçüncü sınıfta öğrenim gören toplam 27 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, “GS-TPAB Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada, Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının genel ölçek ve alt boyutlar açısından ön test ve son test ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, cinsiyete göre son test puanlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, eğitimde teknoloji tabanlı yaklaşımların benimsenmesi ve öğretmen adaylarının dijital araçlarla etkileşimli materyaller tasarlama ve uygulama becerilerinin kazandırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of distance learning activities conducted within the scope of the Visual Arts Teaching 2 course on the self-efficacy levels of pre-service teachers in Visual Arts Technological Pedagogical Content Knowledge (VATPCK). The research utilized a single-group pretest-posttest design, one of the weaker experimental designs. The study group consisted of a total of 27 pre-service teachers enrolled in the third year of the Art Teaching program at a university in the eastern part of Turkey. Data were obtained using the 'VATPCK Self-Efficacy Scale.' The study found a significant difference between pretest and posttest mean scores for both the overall scale and its sub-dimensions among Visual Arts pre-service teachers. Additionally, a significant difference in posttest scores was observed based on gender. Based on the findings, it is recommended to adopt technology-based approaches in education and to equip pre-service teachers with skills in designing and implementing interactive materials using digital tools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics