KOLEKTİF FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE SANATIN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-20 21:24:05.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 172-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, çağlar boyunca insanların duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için güçlü bir araç olmuştur. Sanatın alegorik, devrimci, sembolik ve toplumcu mesajlar taşıyan eserleri, insanları harekete geçirmede ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle, sanat sadece bir estetik deneyimden öte, toplumsal değişimi şekillendiren etkili bir araç olarak görülmüştür. Günümüzde ise sanayileşmenin ve teknolojik ilerlemelerin, toplumların duygusal bağlarını zayıflattığı düşünülmektedir. Ancak, sanatın toplumsal rolü hala önemini korumaktadır ve toplumların duygusal bağlarını güçlendirebilme potansiyeline sahiptir. Küresel şiddet ve kriz durumları bu potansiyeli daha değerli kılmaktadır. Bu araştırmada da, kolektif farkındalığın geliştirilmesinde sanatın rolünü; birey, toplum ve yaşam ile ilişkili olarak ele almak amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum deseni etrafında veriler araştırma ile ilişkisi bakımından gözden geçirilerek doküman analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; sanatın, etkileşim içerisinde olduğu alanların boyutları ile birey, toplum ve yaşam ilişkisi temelinde kolektif farkındalık oluşturmada olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Sanat bu yönü ile sosyal problemlerin çözümü adına teşvik edici olabilir.

Keywords

Abstract

Art has been a powerful tool for expressing people's feelings and thoughts throughout the ages. Works of art with allegorical, revolutionary, symbolic and socialist messages have been a source of inspiration to mobilise people. For this reason, art has been seen not only as an aesthetic experience but also as an effective tool for shaping social change. Today, industrialisation and technological advances are thought to have weakened the emotional bonds of societies. However, the social role of art is still important and has the potential to strengthen the emotional bonds of societies. Global situations of violence and crisis make this potential even more valuable. In this study, it was aimed to address the role of art in the development of collective awareness in relation to the individual, society and life. Case design, one of the qualitative research designs, was used. The data were reviewed in terms of their relationship with the research and analysed by document analysis. The results of the research show that art can have positive effects in creating collective awareness on the basis of the dimensions of the fields it interacts with and the relationship between the individual, society and life. With this aspect, art can be encouraging for the solution of social problems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics