PANDEMİ SÜRECİNİN AİLE VE AİLENİN SERBEST ZAMANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 17-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen aile, zaman içerisinde kavramsal ve işlevsel açısından değişimlere uğrayan dinamik bir yapıya sahiptir. Meydana gelen değişimlerle birlikte, ailenin zaman içerisinde tüketim yönü ağır basmakta ve medya teknolojilerine bağımlı bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Böylelikle aileyle geçirilen serbest zamanın azalıp, bireysel faaliyetlerin ön plana çıktığı bir yapıya dönüştürmektedir.

Aileler iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, tüm işlerini internetle  bilgisayar başında ya da akıllı telefonlarıyla halletme imkanı bulmaktadırlar. Zamanla bu mecraların kendilerine sunduğu olanaklar, onları sanal bir dünyaya bağımlı hale getirmektedir. Fiziksel olarak aynı mekan içinde bulunmalarına karşın, ruhen farklı mekanlarda yer alabilmektedirler.

Bu çalışmada, pandemi sürecinin, ailenin gelişimi ve zaman içerisindeki dönüşümü üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu, bunun aile içi ilişkileri ve aileyle birlikte geçirilen serbest zamanı nasıl etkilediği üzerinde durulmaktadır.

Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak, “Pandemi süreci aile içi ilişkileri nasıl etkiledi?” sorusu cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, pandemi süreciyle birlikte, aile kurumunun içinde bulunduğu durum, ailenin serbest zamanını değerlendirme ve medya teknolojilerini tüketme biçimleri üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

Considered as the smallest unit of the society, the family has a dynamic structure that undergoes conceptual and functional changes over time. Along with the changes that have occurred, the consumption aspect of the family prevails over time and continues its life dependent on media technologies. Thus, the free time spent with the family decreases and transforms it into a structure where individual activities come to the fore.

With the advances in communication technologies, families have the opportunity to do all their work on the internet, on a computer or with their smart cell phones. Over time, the opportunities offered by these channels make them dependent on a virtual world. Although they are physically located in the same space, they can spiritually take place in different places.

In this study, the effects of the pandemic process on the development of the family and its transformation over time, and how this affects the family relationships and leisure with the family are discussed.

In this study conducted with qualitative research method, using the in-depth interview technique, "How did the pandemic process affect family relationships?" is trying to answer the question.

In this context, together with the pandemic process, the situation of the family institution, the ways of using the family's leisure and consuming media technologies are emphasized.

Keywords