I. DÜNYA SAVAŞININ İLLÜSTRASYON SANATINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 86-110
Year-Number: 2021-3

Abstract

Birinci Dünya Savaşı, dünyanın yeni otorite güçlerinin belirlenmesi, toplumu şekillendirmesi açısından dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. I. Dünya savaşı birçok ülkenin kaderini değiştirmiş ve ülkelerdeki sosyal yaşamın, politikanın, ekonominin ve kültürün evrilmesine neden olmuştur. Savaş sadece savaş aletleriyle yapılmamış, aynı zamanda grafik tasarım ürünleri de bir savaş aracına dönüşmüştür. Dönem içerisinde savaşın, dünya tarihine bıraktığı en büyük miras, savaşın baskıcı ve yıkıcı ortamında bile sanat tarihine çarpıcı, etkili ve nitelikli eserler bırakmasıdır. Toplumun bilinçlenmesi için gerekli kitle iletişimin bir parçası olan afişler, gazete haberleri, ilanlar, manifestolar, topluma şekil verme ve farkındalık yaratma açısından önemlidir. Bu grafik tasarım ürünlerinde sıklıkla kullanılan illüstrasyonlar savaşı yalın haliyle topluma iletmiştir. Şekil, renk ve biçimin birleşmesiyle küresel bir izleyici kitlesi bulan illüstrasyon önemli bir iletişim aracı olmuştur. Bu araştırmada toplanan verilerde içerik analizi kullanılmış ve I. Dünya Savaşında kullanılan önemli illüstrasyon ürünleri incelenmiştir. İnceleme kapsamında dönemin kırılma noktalarına, teknolojik ve kültürel değişimlere değinilerek  I. Dünya Savaşı’nın illüstrasyonları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The First World War has a very important place in the history of the world in terms of determining the new authority powers of the world and shaping the society. I World War changed the destiny of many countries and led to the evolution of social life, politics, economy and culture in the countries. War was not only made with war tools, but also graphic design products were transformed into a war tool. The greatest legacy left by the war to the world history during the period; and even in the oppressive and destructive environment of war, it leaves striking, effective and qualified works on art history. Posters, newspaper news, advertisements, manifestos, which are a part of the mass communication necessary for the awareness of the society, are important for shaping the society and creating awareness. Illustrations often used in these graphic design products have conveyed the war to society in its simplest form. With the combination of shape, color and form, illustration has become a global audience and has become an important communication tool. In this research, content analysis was used to collect data and important illustration products used in World War I were examined. Within the scope of the study, the breakpoints of the period, technological and cultural changes will be discussed and illustrations of World War I will be examined.

Keywords