BİYOMATERYALLER VE BİYOTASARIM PERSPEKTİFİNDEN GİYSİDE DENEYSEL MATERYAL ARAYIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2022-7
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-22 21:27:23.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimiyle farklı bilim dalları arasında oluşan etkileşimler, mevcut tekstil üretim tekniklerine ve malzeme olgusuna göre tüketim tüketimi tasarımında yaklaşım yaklaşımına işlevsel ve yaratıcı yeni boyutlar kazandırılmıştır. 21. yüzyıl ile birlikte diğer bilim alanlarıyla kurulan bağlar ve yaşama kaçış disiplinlerarası çalışmaların yeni teknik ve materyallerin bulunarak elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreçle beraber hayvansal ve bitkisel materyalleri bizim tasarım anlayışımızı bir platforma taşıyarak sürdürülebilirlik konsepti altında biyomateryal mülkü bir araya topladık. Biyoloji ve tasarım arasında disiplinlerarası bir alan bileşimindeki biyotasarım, doğa, bilim ve tasarım aynı potada eriterek sürdürülebilirlik yükü içinde biyomateryal korumaları içinde barındıran bir anlayıştır. Bu doğrultuda biyomateryaller ile birlikte kalıcı, kalıcı ve yaratıcı tasarımların hayata geçmesi hedeflenmektedir. Çalışmada biyotasarım kavramının genel özellikleri açıklanarak tekstil tasarımında kullanılan biyomateryallerin neler olduğu, sahip oldukları potansiyeller, avantajlar ve dezavantajlar ile mevcut olası kullanımlarının giysi tasarımı ile olumsuz olarak değerlendirilmesi ve alana katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı disiplinler arasında meydana gelen etkileşimler, mevcut tekstil üretim tekniklerine ve malzeme olgusuna yenilik getirerek giysi tasarımındaki deneysel yaklaşımlara yeni fonksiyonel ve yaratıcı boyutlar kazandırmıştır. 21. yüzyılla birlikte diğer disiplinlerle kurulan bağlar ve yürütülen disiplinler arası çalışmalar yeni teknik ve materyallerin bulunmasını ve geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Bu süreçle geliştirilen hayvansal ve bitkisel materyaller günümüz tasarım anlayışını yeni bir platforma taşıyarak biyomalzemelerin kullanımını sürdürülebilirlik kavramı altında gündeme getirmiştir. Biyoloji ve tasarım arasında disiplinler arası bir alan oluşturan Biodesign, doğayı, bilimi ve tasarımı aynı potada eriterek biyomateryallerin sürdürülebilirlik hassasiyeti içerisinde oluşturulmasını içeren bir zihniyettir. Bu doğrultuda geliştirdiği biyomalzemeler ile sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı tasarımları hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada biyotasarım kavramının genel özellikleri açıklanarak, tekstil tasarımında kullanılan biyomalzemelerin neler olduğu, sahip oldukları potansiyel, avantaj ve dezavantajları ile mevcut kullanımlarının giysi tasarımı ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve böylece alanına katkıda bulunmak.

Keywords


 • Akkaya, A. ve Pazarlıoğlu, N. (2012). 21. yüzyılın anahtar teknolojisi: Beyaz biyoteknoloji

 • Akkaya, A. ve Pazarlıoğlu, N. (2012). 21. yüzyılın anahtar teknolojisi: Beyaz biyoteknoloji(Key technology of the 21st century: White biotechnology). Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi, 1, 22-33.

 • Baydemir, A. ve Er Bıyıklı, N. (2021). Biyotekstillerin Yenilikçi Malzeme Olarak Kullanımı. Art-e Sanat Dergisi, 14 (27), 606-631. DOI: 10.21602/sduarte.896555

 • Bhat, P.V., Vanitha, K.P. ve Rangaswamy, B.E. (2016). Biotechnology in Fashion- A

 • Collet, C. (2021). Designing our future bio-materiality,

 • AI & Society Volume 36Issue 4Dec 2021 pp 1331–1342 https://doi.org/10.1007/s00146-020- 01013-y

 • Collet, C. (2018). Biotextiles: Evolving Textile Design Practices for the Bioeconomy and theEmerging Organism Industry. In: Soft Landing. Aalto University School of Arts, Design andArchitecture, Helsinki, Finland, pp. 87-99. ISBN 978-952-60-0083-1 (print) 978-952-60- 0084-8 (pdf) 978-952-60-0085-5 (app) 978-952-60-0086-2?

 • Chieza, N.A. ve Ward, J. (2015). Design in the Age of Living Technology. In:

 • Costa, A.F., Rocha, M.A. ve Sarubbo, L.A. (2017). Revıew-Bacterıal Cellulose: AnEcofrıendly Bıotextıle. International Journal of Textile and Fashion Technology

 • (IJTFT)ISSN(P): 2250-2378; ISSN(E): 2319-4510 Vol. 7, Issue 1, Feb 2017, 11-26.Gürcüm, B.H. ve Öneş, A. (2018). Bakteri ve Mikroalglerin Tekstil Boyacılığında ve Baskıcılığında Kullanım Olanakları, İdil Dergisi, 7(46): (701-709).

 • Karana, E., Blauwhoff, D., Hultink, E. J. ve Camere, S. (2018). When The Material Grows: A Case Study On Designing (With) Mycelium-Based Materials.

 • Khanzadeh, M., (2019). Bio Desıgn Method; Learnıng Nature In Lıne Wıth Technology, Journal of Environmental and Natural Studies, Volume, 1, Issue 1, Pages, 11-18.

 • Kutlu, N. ve Meydan, C. (2011). Geleceğin Modasında Radikal Materyal Arayışları, Akdeniz Sanat. 4 (7), 0-0. Retrieved.

 • Mironov, V., Trusk, T., Kasyanov, V., Little, S., Swaja, R. ve Markwald, R. (2009).Biofabrication: 21st Century Manufacturing Paradigm, International Society for Biofabrication, IOP Yayınları, Cilt 1, Sayı 2, s.1-16.

 • Öneş A. (2019). Tekstil Tasarımında Kullanılan Biyomateryaller ve Bir Biyotasarım

 • The State of Fashion (2019), Business of Fashion, McKinsey Company.

 • Understanding “Bio” Material Innovations: A Primer for The Fashion Industry, (2020). Biofabricate, Fashion for Good.

 • ScobyTec, http://www.scobytec.com/%C3%BCber-uns (Erişim Tarihi: 12.05.2022)

 • Transnaterial a catalog of materials that redefine our physıcal enviroment, Algemy, https://transmaterial.net/ (Erişim Tarihi: 15.05.2022)

 • Alice Morby, 2016, Aniela Hoitink creates dress from mushroom mycelium,

 • https://www.dezeen.com/2016/04/01/aniela-hoitink-neffa-dress-mushroom-mycelium-textile- materials-fashion/ (Erişim Tarihi: 20.05.2022)

 • LIVING COLOUR by Laura Luchtman & Ilfa Siebenhaar,https://livingcolour.eu/experiments/ (Erişim Tarihi: 12.05.2022)Carole Collet’s BioLace Project Reprograms Plants to Produce Food and Textiles,

 • https://inhabitat.com/carole-collets-biolace-project-genetically-reprograms-plants-to-produce- food-and-textiles/ (Erişim Tarihi: 05.05.2022)

 • https://trendland.com/suzanne-lee-and-her-celluloid-clothing/ (Erişim Tarihi: 12.05.2022) Görsel 2. Bakteriyel nano selülozdan üretilen “Biker Vest”, 2013,

 • http://scobytec.com/portfolio/biker-vest (Erişim Tarihi: 12.05.2022)

 • Görsel 3. Fermente giysi, https://www.designboom.com/design/fermented-fashion-red-wine- dress-made-without-a-single-stitch/ (Erişim Tarihi: 12.05.2022)

 • Görsel 5. Natsai Audrey Chieza, In vivo boyalı 550mm x 550mm ipek ipek eşarplar, 2014,Görsel 6. Laura Luchtman ve Ilfa Siebenhaar, Living Colour, 2017,

 • http://www.carolecollet.com/bio/ (Erişim Tarihi: 05.05.2022)

 • Görsel 9. Diana Scherer, Rootbound#2 elbise, 2017, https://dianascherer.nl/ (Erişim Tarihi: 20.05.2022)

 • https://www.hreafta.com/journal/article/aquafaba-biomaterials-by-paula-nerlich (Erişim Tarihi: 20.05.2022)

                                                                                                    
 • Article Statistics