KİŞİLERARASI İLETİŞİMDEN BİLGİSAYARLAR ARASI İLETİŞİME: İNSANSIZ İLETİŞİMİN İMKÂNLARI

Author:

Year-Number: 2023-9
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 11:27:54.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 38-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik ilerlemeler toplumların gelişmelerini, toplumsal yapısını, sosyal ve kültürel değişimlerini doğrudan etkileyen unsurlar olarak gelişme göstermeye başlamıştır.  Gündelik hayatın her noktasına nüfuz eden bilgisayarların ve onun ürettiği yeni medya araçlarının toplumsal yaşama nasıl etki ettiği ve onu dönüştürdüğü sosyal bilimlerin en temel tartışma konularından biri olduğu aşikârdır. Tarihte iletişimin biçimi ve içeriği bakımından indirgemeci yaklaşımlarla öne sürülen sınıflandırmalar, esasen hep bir insan-insan ya da insan-bilgisayar etkileşiminin yörüngesinde kalmıştır. Bu makale, teknoloji ile insan ve onun kolektif yapısallığı olan toplumun ilişkisini yeni bir tür teknolojik determinizm eleştirisi odağında ele almaktadır. Bu görüşe göre teknoloji insanların düşünce ve davranışlarını etkileyerek sosyal ve kültürel değişimlere yol açarak insanlar arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesinde başat rol üstlenmektedir. Bu çalışma, iletişimi aktörün yapısallığı bakımından tarihsel bir sınıf bölmesinde düşünecek ve geleceğin iletişim sisteminin bugünün toplumlarında kurulmaya başlayan altyapısal örüntülerini kavramaya çalışacaktır. Çalışmanın temel amacı, teknolojik determinizm görüşünün toplumsallaştığı ve toplumun kurulmasında temel motivasyon olarak konumlandığı bir yenidünya görüşü içerisinde, insana özgü olanın bilgisayarlara aktarılmasının genelleştirilmiş eleştirilerinden öteye geçerek iletişimin aktör merkezli tarihsel kırılmasına dair bir teorileştirme denemesi yapmaktır. Tarihi iletişimin teknolojik boyutuna dayandırarak bölümlendiren görüşlerden farklı olarak bu çalışmada aktör merkezli yaklaşımla insan-insan etkileşimi, insan-bilgisayar etkileşimi ve bilgisayar-bilgisayar etkileşimi evreleri tartışılacaktır. Çalışmada bu yönüyle güncel iletişim biliminin ihtiyaç duyduğu yeni tarihsel referansı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Technological advances have begun to develop as factors that directly affect the development, social structure, social and cultural changes of societies. It is obvious that one of the most basic discussion topics of social sciences is how computers and the new media tools affect social life. The classifications put forward by reductionist approaches in terms of the form and content of communication in history have essentially remained in the context of human-human or human-computer interaction. This article discusses the relationship between technology and human and its collective structural society, in the focus of a new type of technological determinism critique. According to this view, technology plays a leading role in reshaping the relations between peoples by influencing people's thoughts and behaviors, causing social and cultural changes. This study will consider communication in a historical class division in terms of the structural nature of the actor and try to understand the infrastructural patterns of the future communication system that are starting to be established in today's societies. The main purpose of this study is to make an attempt to theorize about the actor-centered historical breakdown of communication by going beyond the generalized criticisms of transferring the human-specific to computers in a new philosophy in which the view of technological determinism is socialized and is positioned as the main motivation in the establishment of society. Unlike the views that compartmentalize history by basing it on the technological dimension of communication, human-human interaction, human-computer interaction and computer-computer interaction phases will be discussed with an actor-centered approach in this study. It is aimed to create a new historical reference needed by current communication science.

Keywords