TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE DİJİTAL PLATFROMLARDA KADIN VE ERKEK TEMSİLİ: “ARAYIŞ” DİZİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 20:59:14.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 81-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet kavramı, bireyin gündelik yaşamda uyması gereken rolleri ifade etmektedir. Erkek ya da kadın olarak dünyaya gelen birey, toplumsal cinsiyet rolleri ile sosyal yaşama uyum sağlamaktadır. Sosyokültürel bir sürecin sonucu olarak toplumsal cinsiyet kadın ve erkek üzerinde önemli bir etki alanı oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet normlarını aktaran en önemli araçlardan biri kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçların etkisinden kaçınmak mümkün değildir. Bireyleri yönlendirmede önemli bir role sahip olan kitle iletişim araçları cinsiyetçi kalıpyargıları da açık ya da gizil bir biçimde bireylere öğretmektedir. Kadın ya da erkek olmanın sınırlarını çizen toplumsal cinsiyet halen günümüzün en temel sorunlarından biridir.  Bu nedenle bu araçlarda kadın ve erkek temsilleri üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan dijital platformlarda kadın ve erkeğin nasıl temsil edildiğini ortaya koymaktır. Bu amaçtan hareketle kavramsal çerçevede toplumsal cinsiyet, dijital platformlar ve Disney Plus ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada “Arayış” dizisi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Diziyle ilgili başlıklar (genel bilgiler, özeti ve olay örgüsü, baş karakterlerin analizi, zaman ve mekân kullanımı, kadın temsili, erkek temsili) oluşturularak elde edilen bulgular dâhilinde dijital içerik platformları ile geleneksel kadın temsilinin bir nebze olsa da yıkıldığını söylemek mümkündür, ancak yine de ataerkil sistemin izlerinin etkisi görülmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of gender refers to the roles that an individual must comply with in daily life. An individual born as a man or a woman adapts to social life with gender roles. As a result of a sociocultural process, gender creates an important area of ​​influence on men and women. One of the most important tools that convey gender norms is mass media. It is not possible to avoid the effects of these tools. Mass media, which have an important role in guiding individuals, also teach sexist stereotypes to individuals, either explicitly or implicitly. Gender, which defines the boundaries of being a woman or a man, is still one of the most fundamental problems of today. For this reason, the representation of men and women in these vehicles is an important issue that needs to be emphasized. The aim of this research is to reveal how men and women are represented on digital platforms that are widely used today. Based on this purpose, gender, digital platforms and Disney Plus were discussed in the conceptual framework. In this context, the "Search" series was examined with the content analysis method in the study. Within the findings obtained by creating headings about the series (general information, summary and plot, analysis of the main characters, use of time and space, female representation, male representation), it is possible to say that the traditional female representation has been destroyed to some extent by digital content platforms, but still The influence of the traces of the patriarchal system can be seen.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics