YÖNETİCİ KAYNAKLI ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İKLİMİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-10
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 22:51:45.0
Language : İngilizce
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 50-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye'deki üniversitelerde yönetici kaynaklı örgütsel iletişim iklimi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi ölçmeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Yapılan literatür taramasında yönetici kaynaklı örgütsel iletişim iklimi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın amacı, bu boşluğu doldurmak için literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan akademik veya idari personel araştırmanın evrenini oluşturmakta olup, sınırlı örnekleme formülü kullanılarak 244 kişi örneklem olarak seçilerek araştırma yapılmıştır. Betimsel istatistikleri ortaya koymak için frekans ve betimsel analiz; değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi ve son olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca veri analizi için SPSS yazılımı kullanılmıştır. Çalışmaya göre, modeldeki bağımsız değişken olan yönetici kaynaklı örgütsel iletişim iklimi ile bağımlı değişken olan örgütsel sessizlik arasında .000 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Modelin R2 değeri 0,248 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda modeldeki bağımsız değişken olan yönetici kaynaklı örgütsel iletişim iklimi, bağımlı değişken olan örgütsel sessizliğin %24,8'ini açıklayabilmektedir. Bu doğrultuda yöneticinin örgütsel iletişim iklimi algısının örgütsel sessizlik değişkeni ile negatif ve anlamlı bir ilişki kurarak modele katkı sağladığı tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

This study is descriptive research aiming to measure the relationship between manager-driven organizational communication climate and organizational silence in universities in Turkey. In the literature review, no research was found on the relationship between manager-based organizational communication climate and organizational silence. The aim of the study is to contribute to the literature to fill this gap. For this purpose, academic or administrative staff working in universities in Turkey constitute the universe of the study, and research was conducted by selecting 244 people as a sample using the limited sampling formula. Frequency and descriptive analysis to reveal descriptive statistics; Correlation analysis was used to determine the relationship between variables, and finally, simple linear regression analysis was used to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. In addition, SPSS software was used for data analysis. According to the study, it is seen that there is a significant relationship at the level of .000 between the independent variable in the model, the manager-driven organizational communication climate, and the dependent variable organizational silence. The R2 value of the model was determined as 0.248. In this context, the independent variable in the model, the manager-driven organizational communication climate, can explain 24.8% of the organizational silence, which is the dependent variable. In this direction, it has been determined that the perception of organizational communication climate from the manager contributes to the model by establishing a negative and significant relationship with the organizational silence variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics