SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE MUHAFAZA EDİLEN 03686 NUMARALI KUR’ÂN-I KERÎM’İN TEZHİP SANATI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-10
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 22:58:31.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 1,3-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dini, ilmî ve edebî konuları içeren yazma eserler, nesilden nesille aktarılan, yaşayan kültür varlığı olmaları bakımından önemlidir. Kitaba duyulan saygı sanatçıları başta Kur’ân-ı Kerîmler olmak üzere çok sayıda el yazması eseri en güzel şekilde yazmaya ve tezyin etmeye sevk etmiştir. Günümüzde müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda yer alan birçok el yazması eser bilim ve sanat bakımından önem ihtiva etmektedir. Bu kütüphanelerin başında gelen Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi çok sayıda kıymetli el yazması Kur’ân-ı Kerîmi de bünyesinde muhafaza etmektedir. Çalışmada Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde muhafaza edilen el yazması eserler arasında yer alan 03686 envanter numaralı Kur’an-ı Kerîm’in tezyinatını araştırılmıştır. Bu çalışmada ele alınan el yazması eseri seçerken, daha evvel çalışılmamış olması ve eserin tezyinatında, sayfa düzeninde bulunan farklılıklar belirleyici unsur olmuştur. Kitap sanatları bakımından tahlil edilen Kur’ân-ı Kerîm tezhip sanatı bakımından incelenmiş, esere ait sayfa düzeni, kompozisyon özellikleri, kullanılan motifler ve üslup tahlili yapılarak, hazırlandığı döneme ait özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Manuscripts containing religious, scientific and literary subjects are important as they are living cultural assets that are passed down from generation to generation. Respect for the book has led artists to write and decorate many manuscripts, especially the Qur’an, in the most beautiful way. Today, many manuscripts in libraries, museums and private collections are important in terms of science and art. Suleymaniye Manuscript Library, which is one of the leading libraries, also preserves many valuable manuscripts of the Qur’an. In the study, the decoration of the Qur’an with inventory number 03686, which is among the manuscripts preserved in the Suleymaniye Manuscript Library, was investigated. When choosing the manuscript discussed in this study, the fact that it had not been studied before and the differences in the decoration and page layout of the work were the determining factors. The Qur’an, which was analyzed in terms of book arts, was examined in terms of the art of illumination, and the features of the period in which it was prepared were tried to be revealed by analyzing the page layout, composition features, motifs used and style of the work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics