EXPLORING EDUCATOR PERCEPTIONS TOWARD ARTS: INSIGHTS FROM ERASMUS PROGRAM PARTICIPANTS

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-17 16:34:08.0
Language : İngilizce
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 157-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ERASMUS Programı katılımcılarına odaklanarak eğitimcilerin sanata yönelik algılarını araştırmaktadır. İlişkisel bir araştırma yöntemi kullanılarak 52 eğitimciden "Sanata Yönelik Tutum Ölçeği" ile veri toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, alt ölçekler arasında orta ila yüksek tutumları ortaya koymuş ve toplam ortalama puan 115 üzerinden 92,73 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçek analizi, dört alt boyuttaki nüanslı algıları vurgulamıştır: Sanatın Gerekliliği, Sanat Eğitimine Değer Verme, Kişisel Sanatsal Eğilim ve Sanatsal Etkinliklere Katılım. Cinsiyet, yaş ve hizmet yılı değişkenlerine dayalı tutumlardaki farklılıkları araştırmak için varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklem t-testleri yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni dayalı analiz önemli bir farklılık göstermezken, yaş değişkenine dayalı analiz sanata yönelik tutumlarda farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Küçük örneklem büyüklüğü gibi kısıtlamalara rağmen bu çalışma, eğitimcilerin sanata yönelik algılarının anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve uluslararası değişim programları kapsamında gelecekteki araştırmalar ve eğitim uygulamaları için çıkarımlar sunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study explores the perceptions of educators toward arts, focusing on participants of the ERASMUS Program. Employing a correlational survey method, data was collected using the "Attitudes toward Arts Scale" from 52 educators. Descriptive statistics revealed moderate to high attitudes across subscales, with a total mean score of 92.73 out of a possible 115. Subscale analysis highlighted nuanced perceptions across four dimensions: Necessity of Arts, Valuing Arts Education, Personal Artistic Inclination, and Participation in Artistic Activities. Analysis of variance (ANOVA) and independent samples t-tests were conducted to explore differences in attitudes based on gender, age, and years of service. Gender-based analysis showed no significant differences, while age-based analysis revealed variations in attitudes toward arts. Despite limitations, such as a small sample size, this study contributes to the understanding of educator perceptions toward arts, offering implications for future research and educational practice within international exchange programs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics