ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM PLATFORMU UDEMY ÜZERİNDE VERİLEN TÜRKÇE FLÜT KURSLARININ İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 28-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada çevrim içi eğitim platformlarından birisi olan Udemy üzerinde Türkçe flüt kurslarının, içerik yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın problem durumu Udemy üzerinde verilen Türkçe flüt kurslarının içerikleri nasıldır olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel türde olup yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini internet sitelerinde yer alan flüt kursları, örneklemini ise Udemy’de yer alan Türkçe flüt kursları oluşturmaktadır. Veriler uzaktan eğitim veren Udemy üzerinde tespit edilen Türkçe flüt eğitimi kurslarına ait bilgilerin detaylı olarak incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen kurs içeriklerinin benzer, farklı ve güçlü yönleri karşılaştırmalar yaparak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen çevrim içi kurs içeriklerinin ses ve video kalitesi açısından orta seviyede olduğu ve bir kurs hariç ses ve video kayıtlarının stüdyo ortamında yapılmadığı, flüt eğitimine yönelik yeteri kadar teknik bilgilerin verilmediği ve kurs içeriklerinin birçok yönüyle farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada bu platformlarda verilen eğitimlerin görüntü ve ses kayıtlarının profesyonel bir ekipman ile stüdyo ortamında yapılması gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the Turkish flute courses on Udemy, an online education platform, in terms of content. In this context, the problem status of the study was determined as "what is the content of the Turkish flute courses taught on Udemy". In this qualitative study, the descriptive survey model was used as a method. The research population consists of flute courses on the websites, and the sample consists of Turkish flute courses on Udemy. The data were obtained through a detailed examination of the information belonging to Turkish flute training courses found on Udemy, which provides distance education. In data analysis, the content analysis method was used. Strengths, similar and different aspects of the examined course contents were interpreted by making comparisons. As a result of the research, it was determined that the contents of the online courses examined are at a medium level in terms of audio and video quality, the audio and video recordings are not made in the studio environment except one course, not sufficient technical information is provided on the flute education, and the course contents differ in many aspects. In the study, suggestions were made that the video and sound recordings of the educations given on these platforms should be produced in a studio environment with professional equipment.

Keywords