İNTERNET ÇAĞINDA MEDYA EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 46-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Kitle iletişim araçları ortaya çıktığı tarihlerden itibaren toplumsal, siyasal, ekonomik vb. alanda etkili olagelmişlerdir. Örneğin matbaanın yarattığı etki göz önüne alındığında sadece bir baskı teknolojisi olarak değerlendirilememesinin temel nedeni onun toplumsal ve siyasal alanı dönüştürücü gücünden kaynaklanmaktadır. Her kitle iletişim aracı ortaya çıktığı çağın koşullarını etkilediği gibi çağımızda da internet teknolojilerinin yarattığı değişim ve dönüşümler ön plana çıkmaktadır. İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte iletişimde klasik “kaynaktan alıcıya giden mesaj” döneminin bittiği çağımızda sosyal medya kullanan her bireyin bir içerik tüketicisi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir medya içerik üreticisi olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte internet ve sosyal medyanın sunduğu avantajların yanı sıra dezavantajları bulunmaktadır. Bireylerin hayatını kuşatan bu yeni teknolojinin sunduğu avantajları iyi kullanabilmesinin yanı sıra dezavantajlarının neler olduğunu farkında olması yaşadığımız çağda önem arz etmektedir. Bu çalışma hâlihazırda ortaöğretim düzeyinde verilen medya okuryazarlığı dersinin önemi bu bağlam üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu çerçevede medya okuryazarlığı dersi yeni medya çağında haber üretimi, demokrasi, iletişim/ifade özgürlüğü, kamusal alan ve yeni medya gibi temel kavramların yanı sıra siber zorbalık, internetin ticari ve sosyal boyutu (yeni iletişim ortamından kullanıcıların ne yaptığı ve yeni iletişim ortamının kullanıcılara ne yaptığı) başlıkları üzerinden tartışılmıştır. Bu başlıklar en temel sorunların anlaşılması adına oluşturulmuştur. Başlıklar altında ilk olarak başlıklar çerçevesinde eğitimin önemine dikkat çekilmiş ve son olarak kullanıcı odaklı medyada iletişim eğitiminin önemi başlığı altında iletişim eğitiminin neden meslek uzmanları tarafından verilmesi gerektiği tartışılmıştır.

Çalışmada medya okuryazarlığı dersinin zorunlu ders olarak müfredata eklenmesi ve son olarak meslek uzmanları tarafından verilmesi gerektiği nedenleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Abstract

Mass media have been effective in social, political, economic etc. fields since their emergence. For example, the printing house is not only considered as a printing technology, considering its impact. The main reason for this is the effect it creates is due to its transformative power in social life. The changes and transformations brought about by internet technologies come to the fore in our day, just as every form of mass media has an impact on the conditions of the age in which it was formed. With the advent of the Internet, the "message from the source to the receiver" era of communication has come to an end. In today's world, it is widely recognized that everybody who utilizes social media is both a content consumer and a media content provider. However, the internet and social media have both benefits and drawbacks. In our age, it is important for individuals to be aware of the disadvantages as well as to be able to use the advantages offered by this new technology that surrounds their lives. In this study, the importance of the media literacy course, which is currently given at secondary education level, has been tried to be evaluated through in this context.

In this context, the media literacy course was discussed over the topics of news production in the new media age, democracy, freedom of communication and expression, public sphere, cyberbullying, commercial and social dimensions of the internet. These subject headings have been created to grasp the most basic problems. Under the headings, firstly, the importance of media literacy education was drawn within the framework of the headings, and finally the importance of communication education in user-centered media, it was discussed why communication education should be given by professional experts.

In the study, it has been tried to explain the necessity of adding media literacy to the curriculum as a compulsory course and the necessity of giving it by professional experts, together with the reasons.

 

Keywords