“DİJİTAL SANAT” ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-9
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 20:07:49.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 105-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Dijital sanat”; dijital tekniklerin ve programların sağladığı imkanların kullanılmasıyla bilgisayar ortamında yapılan fiziksel nesnelerin bu ortamda üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimidir. Bu çalışmada, “Digital Art” başlıklı Web of Science’te (WOS) veri tabanında taranan araştırmaları seçmek için geriye doğru arama stratejisi benimsenerek yapılmıştır. “Digital Art” terimi geçen araştırmalarda önde gelen eğilimlere yönelik bibliyometrik harita çıkarılarak genel bir bakış açısı sunulmuştur. Arama yönteminin “Title” şeklinde yapılması ile belirtilen kelimelerin, taranan makalelerin, dergi başlıklarının, kitap başlıklarının, bildiri başlıklarının ve daha fazlasının tarandığı anlamına gelmektedir. Araştırma, her türlü çalışmayı kapsamaktadır. Yapılan analiz sonucunda toplam 404 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. Analiz verileri, ilk araştırma yapılan yıl olan 01 Ocak 1996 yılından 01 Mart 2023 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları içermektedir. Sonuç olarak içerisinde “Digital Art” kelimeleri geçen çalışmalar kapsamında; yayın yılı, atıf sayısı, yazar, ülke, üniversite, yayın dili, indeks, kategori, yayın tipi, anahtar kelime ağ analizi, dergi ortak atıf ağ analizi, yazar ortak atıf ağ analizi ve yayın yapan ülkelerin iş birliği analizi yapılmıştır.  Bu araştırma kapsamında, en fazla yayın 2019 yılında yapılmış olup, çalışmalar en çok atıfı 2022 yılında almıştır. En üretken yazar Mona Sakr, en fazla yayın yapan ülke Amerika olmuştur. University of California System üniversitesi yayın sırasında ilk sırada yer almaktadır. En fazla yayın yapılan dil İngilizcedir. Arts & Humanities Citation Index en fazla yayının tarandığı indeks olmuştur. Sanat kategorisinde en çok yayın yapılmakla birlikte, makale tipi yayın ilk sıradadır. Çalışmayı kapsayan yıllar arasında yapılan çalışmalarda anahtar kelime olarak en fazla “Digital Art” terimi kullanılmış olup, zamana göre harita analizinde bu terimin en çok 2017 yılında kullanıldığı göze çarpmaktadır. Son olarak; en çok atıf yapılan dergi, 63 atıfla ve 213 bağlantı gücüyle “Leonardo” dergisi olmuştur. Ortak yazarlık analizinde ülke ı̇ş birliğine bakıldığında, bağlantı sayısına göre Amerika 18 bağlantıyla en yüksek sayıya sahip ülke olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

“Digital art”; It is an art form that is realized by the production of physical objects made in the computer environment by using the opportunities provided by digital techniques and programs. In this study, a reverse search strategy was adopted to select the studies searched in the Web of Science (WOS) database titled "Digital Art". A bibliometric map of the leading trends in studies using the term "Digital Art" is presented and an overview is presented. By using the "Title" search method, it means that the words, scanned articles, journal titles, book titles, paper titles and more are scanned. Research covers all kinds of studies. As a result of the analysis, a total of 404 studies were included in the study. Analysis data includes studies published from January 01, 1996, the year of the first research, to March 01, 2023. As a result, within the scope of the studies in which the words "Digital Art" are mentioned; publication year, number of citations, author, country, university, publication language, index, category, publication type, keyword network analysis, journal co-citation network analysis, author co-citation network analysis and cooperation analysis of publishing countries were made. Within the scope of this research, the most publications were made in 2019, and the studies received the most citations in 2022. The most prolific writer was Mona Sakr, the country with the most publications was the United States. The University of California System ranks first at the time of publication. The most published language is English. The Arts & Humanities Citation Index was the index with the highest number of publications scanned. Although the most publications are made in the art category, the article type publication is in the first place. In the studies conducted between the years of the study, the term "Digital Art" was used the most as a keyword, and it is striking that this term was used most in 2017 in the map analysis by time. Finally; The most cited journal was “Leonardo” with 63 citations and 213 link strengths. Looking at the country collaboration in the co-authorship analysis, it is seen that the United States has the highest number of connections, with 18 connections.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics