GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KULLANIMINA DAİR; FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARININ AKILLI SAAT ALIRKEN YA DA KULLANIRKEN RİSK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 09:57:03.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 18-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid 19 sonrası dünyada teknoloji kullanımı ve teknoloji ürünleri tüketimi artmıştır. İnsanların özellikle sağlık algısının değişmesi, eğitim, sanat ve sosyal yaşamda giyilebilir teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması gözlemlenmiştir. Akıllı saatlerin fonksiyonel ve yaşamı kolaylaştırıcı özelliklerinden dolayı her kesim ve yaş grubu tarafından benimsendiği dikkat çekmektedir. Çalışmamızda Fırat Üniversitesi çalışanlarının akıllı saat alırken ya da kullanırken algıladıkları risk düzeylerini ve çeşitlerini görmek ve belki sonrasında çalışanlara yönelik yapılacak yeni akıllı saat ve uygulamalarına katkı sunabilmeyi amaçladık. Özellikle Fırat Üniversitesi’nin demografik zenginliği de göz önünde bulundurulursa sonrasında yapılacak çalışmalara kaynak gösterilip ışık tutacağı ümit edilmektedir.

Araştırmamız Fırat Üniversitesinde görev yapan; memur, yönetici, doktor, diş hekimi, hemşire, akademisyen, yardımcı hizmetler, teknisyen ve diğer meslek gruplarındaki 351 çalışana uygulanan anket ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, akıllı saat kullanıcılarının algıladıkları risk faktörlerinin, altı boyut altında toplandığı ve algılanan risklerin demografik özelliklerine göre birtakım farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Kullanıcıların algıladıkları risk algılarının asgari seviyelere indirilmesi için sosyal risk ve performans risk algıları konusunda ikna edilmesi elzemdir. Yine kullanıcılar açısından bu cihazların sağlık açısından zararlı olup olmadığı noktası da diğer bir aydınlatılması ve ikna edilmesi gereken bir husustur.

Keywords

Abstract

After Covid 19, the use of technology and consumption of technology products have increased in the world. It has been observed that people's perception of health has changed, and the use of wearable technologies in education, art and social life has become widespread. It is noteworthy that smart watches are adopted by all segments and age groups due to their functional and life-facilitating features. In our study, we aimed to see the risk levels and types perceived by Fırat University employees when buying or using smartwatches and perhaps to contribute to the new smartwatches and applications to be made for employees. Especially considering the demographic richness of Fırat University, it is hoped that it will be a source and shed light on future studies.

Our research was conducted with a questionnaire administered to 351 employees working at Fırat University; civil servants, managers, doctors, dentists, nurses, academicians, auxiliary services, technicians and other occupational groups. The data obtained as a result of the research were analyzed through SPSS 25 package program. In the study, it was determined that the risk factors perceived by smart watch users were grouped under six dimensions and the perceived risks showed some differences according to demographic characteristics. In order to minimize the risk perceptions of users, it is essential to convince them about social risk and performance risk perceptions. Another issue that needs to be clarified and convinced is whether these devices are harmful to health for users.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics